Fandom

Dragon City Wiki

Eggs/Legendary

< Eggs

2,177pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Legend Dragons

These dragons are very rare, and difficult to obtain, the best results in getting these are by Breeding two pure hybrids. You can also get legendary eggs by buying them in the store or by playing the Deus Daily Bonus.

Portuguese: Estes dragões são muito raros e difíceis de obter. Para melhores resultados, aconselha-se o acasalamento de dois Puros Híbridos. Também se podem comprar na loja ou obtê-los no Deus Bónus Diário.

Filipino: Itong mga dragon ay hindi karaniwan at mahirap kuhanin, sa mas mabuting resulta para sa pagkuha nito ay sa pagpapanganak ng dalawang pure hybrid. Maaari ding bumili ng mga itlog ng Legendaries sa Store o sa paglalaro ng Deus Daily Bonus.

Egg Dragon Lvl Type Sell Price
XP
Hatch Time Store Cost Fully Grown
Legacy Dragon 0 Legacy 38 Element Legend 1,080,000 Gold Bar Icon 432,000Xp template 2 days, 6 hours 2,500 Gem template Legacy Dragon 3
Crystal Dragon 0 Crystal 38 Element Legend 432,000 Gold Bar Icon 432,000 Xp template 2 days, 6 hours 2,500 Gem template Crystal Dragon 3
Mirror Dragon 0 Mirror 38 Element Legend 432,000 Gold Bar Icon 432,000 Xp template 2 days, 6 hours 2,500 Gem template Mirror Dragon 0
Nirobi Dragon 0 Nirobi Dragon 38 Element Legend 432,000 Gold Bar Icon 432,000 Xp template 2 days, 6 hours 2,500 Gem template Nirobi Dragon 3
Droconos Dragon 0 Droconos Dragon 38 Element Legend 432,000 Gold Bar Icon 432,000 Xp template 2 days, 6 hours 2,500 Gem template Droconos Dragon 3
Wind Dragon 0 Wind 38 Element Legend 432,000 Gold Bar Icon 432,000 Xp template 2 days, 6 hours 2,500Gem template Wind Dragon 3
Robin Hood Dragon 0 Robin Hood 38 Element Legend 100,000 Gold Bar Icon 30,000 Xp template 16 hours 2,500Gem template Robin Hood Dragon 3
Atlantean Dragon 0 Atlantean 38 Element Legend 1,200,000 Gold Bar Icon 60,000 Xp template 16 hours 60,000Gem template Atlantean Dragon 3
Felidae Dragon 0 Felidae 38 Element Legend 80,000 Gold Bar Icon 432,000 Xp template 16 hours 60,000Gem template Felidae Dragon 3
Rockfire Dragon 0
Rockfire 38 432,000 Gold Bar Icon

432,000 Xp template

2

days,

10

hours

60,000Gem template
Rockfire Dragon 3-0
Titan Dragon 0-0
Titan 38 432,000 Gold Bar Icon432,000 Xp template 2

days,

10

hours

60,000Gem template
Titan Dragon 3-0

Start a Discussion Discussions about Eggs/Legendary

Also on Fandom

Random Wiki